Ikke alt virker til alle

Mennesker er forskellige og har derfor ofte brug for noget forskelligt. Så selvom 2 personer tilsyneladende kæmper med samme udfordriger, har enslydende symptomer eller samme type traumatiske oplevelser, så kan vejen til lindring og heling være forskellig og de kan have brug for forskellige former for hjælp. Jeg gør mig altid umage med at tilrettelægge et passende  individuelt forløb, hvor jeg trækker på de forskellige metoder, som giver mening undervejrs i forløbet. Særligt når vi taler om det, man kan kalde udviklingstraumer eller komplekse relationelle traumer, kan det være godt at trække på forskellige metoder for at få mest ud af behandlingsforløbet. Jeg er trænet i flere terapeutiske metoder, der komplementerer hinanden og jeg er optaget af at udvikle min faglige værktøjskasse så den både er bred, specialiseret og opdateret. Således at jeg kan hjælpe flest muligt med et forløb, som passer bedst til den enkeltes personlighed, sårbarhed og behov.

Min værktøjskasse består således af uddannelser og kurser i forskellige anerkendte metoder, som jeg anvender og arbejder inspireret af, for på bedste vis at forstå, møde og hjælpe den enkelte så godt som muligt. 

Jeg arbejder både med det følelsesmæssge, det kropslige og kognitivt i den balance der giver bedst mening i hver enkelt forløb. 

Jeg gør mig umage med at vedligeholde min kunnen og dygtiggøre mig og modtager derfor selv supervision og løbende efteruddannelse.

Mit arbejde er i overensstemmelse med den omfattende mængde af teori og forskning, der eksisterer indenfor udviklingspsykologi, tilknytningsteori og hjerneforskning.

Jeg anvender den neuroaffektive udviklingspsykologi som overordnet forståelsesramme i kombination med et bredt indblik i og inspiration fra flere udviklingspsykologiske teorier og terapeutiske metoder.

Jeg er MPF psykoterapeut, certificeret i anvendelsen af Theraplay og har igennem årene deltaget i forskellige terapeutiske uddannelsesforløb bl.a. Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP), Sleeping dogs (Traumeforståelse), Mentaliseringsbasseret uddannelsesforløb og senest traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi rettet PTSD. 

Tryghed og god kemi er afgørende i relationen mellem terapeut og dig der søger hjælp

Et højt fagligt niveau er afgørende for at kunne hjælpe og skabe forandring. Men lige så vigtigt er det, at du hos mig føler dig tryg, forstået og at ”kemien” mellem os passer. 

Forskningen om hvad der kendetegner effektfuld behandling peger tydeligt på, at kontakten og samarbejdet mellem terapeuten og det menneske, der søger hjælp, er lige så vigtig som de teorier og metoder terapeuten anvender. Tillid og tryghed i relationen er afgørende for at du får et positivt udbytte af terapien.

Det er derfor afgørende for mig, at skabe en tryg, ærlig, respektfuld, omsorgsfuld og imødekommende atmosfære. Det er mit ansvar at sikre, at du oplever, at være i gode hænder, at du kan stole på mig og kan forstå hvad jeg siger og forstå hvorfor jeg gør som jeg gør.

Din feedback er vigtigt og meget velkommen, ved åben og ærlig dialog kan vi sammen skabe det bedste rum for positiv forandring. 
Jeg er uddannet i metoden FIT, feedback informed treatment, og anvender denne eller dele af metoden, når det giver mening. 

Fokus på krop og nervesystem

Hos mig vil der også være fokus på kroppen, hvad oplever og mærker du i kroppen.

Netop det, at være opmærksom på sin egen krop, opleves uvant for mange. Der ligger et stort udviklingspotentiale i at blive bevidst omkring hvad der sker i kroppen, så du kan blive mere til stede i din krop, opleve bedre sammenhæng mellem hoved og krop og så du bedre kan aflæse de signaler din krop sender dig. 

Nå vi arbejder kropsorienteret, så vægter vi det, du oplever i terapien her og nu. Så i stedet for kun at tale om noget, der skete i fortiden eller dagen før, inkluderes de kropslige reaktioner og det du oplever nu. På den måde væver terapien sig ind og ud af fortiden og nutiden, fra historien til oplevelser i kroppen og sanserne her og nu. 

Ud over at arbejde med dine kropslige sansninger, kan vi også arbejde kropsligt med guidede afslapnings øvelser med fokus på at skabe kontakt og ro. 

Vores traumer og gamle ubearbejdede oplevelser er lagret i nervesystemet eller i den ‘gamle’ del af vores hjerne, den autonome hjernedel. Kroppen husker alle disse oplevelser og vi bærer rundt på dem hver dag, ofte uden at vide det. 

Når disse oplevelser ikke er forløst og stadig sidder et sted i vores system eller krop kan det føre til symptomer som angst, depression, lavt selvværd, stress, fobier, traumer, fysiske smerter ol. Så selvom du ikke er direkte i kontakt med tidligere oplevelser eller traumer, kan de stadig have en påvirkning på dig. Derfor vil vi sammen arbejde med at få adgang til dybere lag af din psyke og finde adgand til det, der binder dig til fortiden og påvirker din nutid negativt.